Školský poriadok

Je záväzný dokument materskej školy , ktorý vymedzuje práva i povinnosti detí, zákonných zástupcov  i zamestnancov materskej školy a zároveň poskytuje komplexné informácie  o organizácii materskej školy.

Je umiestnený na dostupnom mieste na každom pracovisku materskej školy.

Pozor, nový – revidovaný školský poriadok platný od 01/2021!!!

ŠKOLSKÝ-PORIADOK 2020_21


všimnite si podsekciu tlačivá – je tam i žiadosť o prijatie vášho dieťaťa do MŠ.