Číslo účtu

 

Stravné a réžijné poplatky sa hradia paušálne (každý mesiac v rovnakej výške) a je potrebné ich uhradiť do 15.dňa v mesiaci na

číslo účtu ŠJ pri MŠ SNP a ŠJ pri MŠ EP Partizánska – stravné = 27,00.-€

IBAN: SK30 0900 0000 0050 5718 5934

číslo účtu ŠJ pri MŠ SNP a ŠJ pri MŠ EP Partizánska – réžia = 5,60.-€

IBAN: SK93 0900 0000 0051 3939 5986

Preplatky za neodstravované obedy sa vyúčtujú zákonnému zástupcovi dieťaťa v mesiaci december a za deti odchádzajúce do ZŠ aj v mesiaci august.