Školská jedáleň

Školská jedáleň (MŠ SNP a MŠ EP Partizánska)

Každé pracovisko materskej školy má svoju školskú jedáleň. V prevádzkovom poriadku MŠ sa dozviete časový harmonogram podávania stravy.

V MŠ pracuje vedúca školských jedálni. Pre kontakt s rodičmi má určené hodiny, kedy sa môžete na ňu obrátiť so svojimi dotazmi.

Stravnú jednotku nemožno meniť počas mesiaca.

Poplatok za stravu treba uhradiť  do 15. v mesiaci . Vedúca ŠJ vystavuje pre stravníkov príkazy na úhradu. Stravu je možné uhrádzať trvalým príkazom z vášho účtu, poštovou poukážkou, alebo priamou platbou v banke.

Odhlasovanie detí – pokiaľ je to možné , treba odhlásiť dieťa vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť v MŠ do 8,00 hod. daného dňa.

Oznam pre rodičov

Prosíme rodičov , aby stravné zaplatili vždy do 15. dňa mesiac vopred. Ak nebude zaplatené v tomto termíne , vedúca ŠJ bude postupovať v zmysle platného školského poriadku.

Dieťa je nutné zo stravy odhlásiť do 8:00 hod. daného dňa na tel. číslo danej školskej jedálne, inak mu bude strava započítaná.

V prípade neodhlásenia má rodič možnosť prvý deň /do 14,00 hod./zobrať si stravu domov.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Školská jedáleň (MŠ EP Vajanského)

Deti navštevujúce MŠ EP Vajanského sú stravníkmi ŠJ pri ZŠ Ľ. Štúra v Modre a riadia sa pokynmi vedúcej školskej jedálne – p. Bártovej.

Odhlasovanie detí – pokiaľ je to možné , treba odhlásiť dieťa vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť telefonicky do 8,00 hod. daného dňa (033/6472566)

V čase školských prázdnin sú prihlásené deti MŠ EP Vajanského stravníkmi ŠJ pri MŠ SNP a odstravovaný počet obedov im bude účtovaný samostatne.

Stravná jednotka (platná od septembra 2012)

a/ desiata 0,30 €

b/ desiata+ obed 1,02 €

c/ desiata + obed + olovrant 1,27 €

d/ režijné náklady 0,28 €

Spolu úhrada rodičov: 1,55 €

Výška úhrady a/+b/+c/ bude uhradená na základe počtu odstravovaných obedov, výška úhrady d/ bude uhradená paušálne, a to sumou 5,60.-€ t.j. 20 pracovných dní ako priemerný počet dní za mesiac.