Školská jedáleň

Školská jedáleň (MŠ SNP a MŠ EP Partizánska)

Každé pracovisko materskej školy má svoju školskú jedáleň. Prevádzkový poriadok MŠ upresňuje časový harmonogram podávania stravy.

V MŠ pracuje vedúca školských jedálni. Pre kontakt s rodičmi má zverejnené mobilné telefónne číslo, na ktorom sa môžete na ňu obrátiť so svojimi dotazmi.

Stravnú jednotku nemožno meniť počas mesiaca.

Výška úhrady bude paušálne  =  vo výške 46,00.-€ mesačne za stravu  + 8,00.-€  mesačne za réžiu od 01.01.2023 uhrádzaná formou preddavkov.

Platby odporúčame nastaviť ako trvalý príkaz na celý školský rok (08 – 06), alebo ich uhradiť poštovou poukážkou na účet, či bankovým prevodom. V  prípade nezaplatenia platby „stravné“ či platby „réžia“ v stanovenom termíne (do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca), bude na to rodič písomne upozornený. Pokiaľ následne nedôjde k úhrade, nebude od 1. dňa nasledujúceho mesiaca dieťa prijaté na pobyt v MŠ. 

Čísla účtov (účet na stravné + účet na réžiu) sú zverejnené v každej materskej škole v časti OZNAMY, ako i na web stránke materskej školy.

 Preplatky za neodstravované obedy sa zákonnému zástupcovi dieťaťa budú vyúčtovávať vždy na konci daného školského roku (v mesiaci august) spôsobom:

Deťom, ktoré k 31.08. daného roku ukončujú dochádzku v MŠ budú preplatky v plnej výške vrátené na účet zákonného zástupcu.

Deťom, ktoré pokračujú v dochádzke v MŠ aj v ďalšom školskom roku, bude preplatok zohľadnený (odpočítaný) pri nastavení platby za stravu na mesiac september a október.

V prípade, že preplatok prevyšuje preddavok na mesiac september a október nového školského roku, bude rozdiel vrátený na účet zákonného zástupcu dieťaťa.

Odhlasovanie zo stravy nie je možné v daný deň, ale iba 24 hodín vopred, najneskôr však do 14,00 hod.. Odhlásiť dieťa zo stravy je možné osobne, alebo telefonicky na čísle školskej jedálne. V prípade neodhlásenia dieťaťa, mu bude strava započítaná v plnej miere. Rodič si má možnosť v prvý deň neprítomnosti dieťaťa vyzdvihnúť stravu pre dieťa do vlastných nádob, v čase výdaja stravy v ŠJ. (11,00 – 12,00 hod.).

……………………………………………………………………………………………………………………

Školská jedáleň (MŠ EP Vajanského)

Deti navštevujúce MŠ EP Vajanského sú stravníkmi ŠJ pri ZŠ Ľ. Štúra v Modre a riadia sa pokynmi vedúcej školskej jedálne – p. Bártovej.

Odhlasovanie detí – pokiaľ je to možné , treba odhlásiť dieťa vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť telefonicky do 8,00 hod. daného dňa (033/6472566)

V čase školských prázdnin sú prihlásené deti MŠ EP Vajanského stravníkmi ŠJ pri MŠ SNP a odstravovaný počet obedov im bude účtovaný samostatne.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.