Školská jedáleň

Školská jedáleň (MŠ SNP a MŠ EP Partizánska)

Každé pracovisko materskej školy má svoju školskú jedáleň. V prevádzkovom poriadku MŠ sa dozviete časový harmonogram podávania stravy.

V MŠ pracuje vedúca školských jedálni. Pre kontakt s rodičmi má zverejnené mobilné telefónne číslo, na ktorom sa môžete na ňu obrátiť so svojimi dotazmi.

Stravnú jednotku nemožno meniť počas mesiaca.

Stravné a režijné náklady sa od 01.09.2018 uhrádzajú formou preddavkov (vždy v rovnakej výške) . Poplatok za stravu treba uhradiť  do 15. v mesiaci – ak nebude zaplatené v tomto termíne , vedúca ŠJ bude postupovať v zmysle platného školského poriadku. Vedúca ŠJ vystavuje pre stravníkov príkazy na úhradu. Stravu je možné uhrádzať trvalým príkazom z vášho účtu, poštovou poukážkou, alebo priamou platbou v banke. Preplatky za neodstravované obedy sa zákonnému zástupcovi dieťaťa budú vyúčtovávať vždy v mesiaci december a za deti, ktoré odchádzajú do ZŠ aj v mesiaci august

Odhlasovanie detí – odhlásiť deti zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 13,30 hod. deň vopred. V prvý deň neprítomnosti dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 11,00 – 12,00 hod.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Školská jedáleň (MŠ EP Vajanského)

Deti navštevujúce MŠ EP Vajanského sú stravníkmi ŠJ pri ZŠ Ľ. Štúra v Modre a riadia sa pokynmi vedúcej školskej jedálne – p. Bártovej.

Odhlasovanie detí – pokiaľ je to možné , treba odhlásiť dieťa vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť telefonicky do 8,00 hod. daného dňa (033/6472566)

V čase školských prázdnin sú prihlásené deti MŠ EP Vajanského stravníkmi ŠJ pri MŠ SNP a odstravovaný počet obedov im bude účtovaný samostatne.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.

Stravná jednotka za 1 deň

a/ desiata 0,32 €

b/ desiata+ obed 1,08 €

c/ desiata + obed + olovrant 1,34 €

+ režijné náklady 5,60 €/mesiac