Číslo účtu

Stravné

číslo účtu ŠJ pri MŠ SNP a ŠJ pri MŠ EP Partizánska

IBAN: SK30 0900 0000 0050 5718 5934

Réžia

číslo účtu ŠJ pri MŠ SNP a ŠJ pri MŠ EP Partizánska

IBAN: SK93 0900 0000 0051 3939 5986

Školné (MŠ SNP, MŠ EP Partizánska, MŠ EP Vajanského)

IBAN: SK81 0900 0000 0050 5718 5889

OZ Modrá Hviezdička (MŠ SNP)

IBAN : SK80 1100 0000 0026 2306 1327

PRERUŠENÁ PREVÁDZKA – počas prerušenia prevádzky materskej školy ( december, júl a august ) – nie z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov o MŠ – je suma úhrady poplatkov zákonných zástupcov (školné) upravená !!! Alikvotná časť uvedenej sumy pre daný mesiac je vopred zverejnená na oznamovacích tabuliach materskej školy.