Aktuality

OZNAM – ZMENA VÝŠKY ŠKOLNÉHO
V zmysle už platného VZN mesta Modra č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Modra č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modra sa MENÍ VÝŠKA PRÍSPEVKU („školné“) nasledovne:
z pôvodných 20,00.-€ na 30,00.-€ mesačne
z pôvodných 45,00.-€ na 60,00,- € mesačne
z pôvodných 75,00.-€ na 90,00.-€ mesačne.
Z tohto dôvodu žiadame rodičov/ zákonných zástupcov v termíne do 15.01.2020 jednorázovo uhradiť rozdiel medzi už zaplateným pôvodným príspevkom na mesiac január 2020 a novým príspevkom na mesiac január 2020. ( 10,00.-€, alebo 15,00.-€, alebo 15,00.-€- podľa pôvodne nastavenej výšky úhrady školného)
Zároveň Vás žiadame, aby ste si upravili vo svojich trvalých príkazoch výšku príspevku „školné“ tak, aby už platba na mesiac február 2020 prišla v upravenej výške (do 15.01.2020)

ĎAKUJEME

……………………………………………………………………………………………………………..

ZIMNÉ školské PRÁZDNINY 2019/20

Riaditeľka MŠ SNP Modra oznamuje, že v čase zimných školských prázdnin bude prerušená prevádzka MŠ SNP 14 a jej elokovaných pracovísk z dôvodu nízkeho záujmu rodičov o prevádzku MŠ v tomto termíne.

Posledný deň prevádzky pred prerušením je piatok 20.12.2019 a obnovená prevádzka bude 8.1.2020 (streda) jednotne na všetkých pracoviskách.

Kolektív MŠ Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STRETNUTIE RODIČOV k organizácii školy v prírode

Pozývame Vás na stretnutie týkajúce sa bližších informácii k organizácii školy v prírode, ktorá sa bude konať v máji 2020. Čakáme Vás 19.9. (vo štvrtok) o 16,00 hod. v MŠ SNP

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE k šk. roku 2019/2020:

Riaditeľka MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93 Modra oznamuje, že v stredu 24.apríla 2019 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.budeme prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roku 2019/2020.

Pri podávaní vypísanej a oboma rodičmi podpísanej žiadosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, potvrdenie o trvalom pobyte rodičov a dieťaťa (občiansky preukaz zákonných zástupcov). Žiadosť musí obsahovať potvrdenie pediatra dieťaťa o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ , ako i informáciu o povinnom očkovaní dieťaťa.

Podmienky prijímania detí k školskému roku 2019/2020 schválené pedagogickou radou dňa 25.01.2019:

Podmienky prijímania detí do MŠ: ( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku (ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky).
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 25.01.2019:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a k 31. augustu 2019 dovŕšia tretí rok veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje pracovisko materskej školy SNP 14 Modra.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mamička, otecko…čo potrebujem do škôlky?

Milí rodičia, blíži sa čas, kedy Vaše dieťa pôjde po prvý krát do materskej školy. Určite premýšľate, čo všetko pripraviť, na čo nezabudnúť, koho sa spýtať ako to u nás chodí…

Aby sme Vám, a Vášmu dieťatku uľahčili prvé dni, pripomíname, aby ste nezabudli:

 • snažiť sa byť pred dieťaťom v pohode a o škôlke hovoriť iba v dobrom, ako o mieste kde ho čakajú nové hračky, noví kamaráti a kde mu bude super, kým Vy musíte byť v práci
 • prineste v prvý deň dieťaťu prezuvky – PODPÍSANÉ jeho menom. Vyhnite sa, prosíme, prezuvkám Croxom či iným šľapkám …máme v škôlke schody a dlhé chodby…nie sú pre dieťa bezpečné (nehovoriac  o zdravotnom hľadisku na jeho klenbu)
 • prineste dieťaťu vrecko, do ktorého dáte náhradné oblečenie (tričko, tepláčiky/leginky, ponožky, pančušky a spodné prádlo – aspoň 2ks). Toto vrecúško prineste a nechajte v skrinke dieťaťa aj vtedy, ak si myslíte, že sa Vaše dieťa určite nepociká a pod. … nikdy neviete, kto ho obleje pri umývaní rúk či v jedálni. Samozrejme, aj veci vo vrecúšku PODPÍŠTE.
 • každé dieťa v našej MŠ má svoju skrinku..označenú najskôr menom či obrázkom…neskôr tam bude mať svoju fotografiu
 • každé dieťa v našej MŠ má v umyvárke svoj vešiačik, kde má škôlkarsky uteráčik a pohárik. Keď sa dohodnete s triednymi pani učiteľkami, bude tam mať na šnúročke zavesený vlastný hrebeň – z domu a svoju zubnú kefku vloženú v poháriku. Aj miesto v umyvárke má dieťa označené svojou fotografiou
 • každé dieťa má v škôlke svoje ležadlo s vankúšikom a paplónikom vo veselých návliečkách. Na spinkanie si prinesie iba svoje PODPÍSANÉ pyžamo a plyšovú hračku- ak chce
 • prvý deň – si vo vstupných priestoroch na zoznamoch prečítate, do ktorej triedy bude Vaše dieťa chodiť a podľa symbolov si nájdete šatňu, triedu a svoje pani učiteľky /pána učiteľa. Radi Vám pri orientácii v MŠ pomôžeme
 • v triede Vás privíta pani učiteľka/pán učiteľ, ktorí Vám pomôžu so vstupom dieťaťa do triedy a v rýchlosti Vám dajú papiere, ktoré Vás prosíme čím skôr vyplniť a vrátiť späť. Nezabudnite sa s nimi dohodnúť, kedy si chcete prísť v daný deň pre svoje dieťa – vy si ho poznáte najlepšie a preto zodpovedne rozhodnite, či bude zo začiatku na 2-3 hodiny, či na doobedie, alebo zvládne hneď celý deň aj so spánkom
 • nezaťažujte sa zisťovaním informácií o platbách a podobne – všetko sa dozviete na prvom rodičovskom združení
 • všetci učitelia v pracoviskách našej materskej školy sú vysoko kvalifikovaní s mnohoročnou pedagogickou praxou…radi vám a Vášmu dieťaťu pomôžu s adaptáciou

Veľmi sa na Vás T E Š Í M E…. kolektív zamestnancov MŠ SNP, MŠ Partizánska a MŠ Vajanského

………………………………………………………..