Aktuality

OZNÁMENIE o prevádzke MŠ a jej elokovaných pracovísk počas letných školských prázdnin:

Riaditeľka MŠ SNP Modra oznamuje, že prevádzka MŠ SNP 14, Modra a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93, Modra počas letných školských prázdnin 2023 bude:

V čase od 03.07.2023– 14.07.2023 bude v prevádzke MŠ SNP 14, Modra pre deti z MŠ SNP a MŠ EP Partizánska.

V čase od 03.07.2023– 14.07.2023 bude v prevádzke MŠ EP Vajanského 93, Modra pre deti z MŠ EP Vajanského.

V čase od 17.07.2023– 28.07.2023 bude v prevádzke MŠ SNP 14, Modra pre deti z MŠ SNP a deti z MŠ EP Vajanského + MŠ EP Partizánska.

V čase od 31.07.2023 do 25.08.2023 bude prevádzka MŠ prerušená pre všetky pracoviská MŠ SNP 14, Modra.

V čase od 28.08.2023 do 31.08.2023 bude sanitárny týždeň – príprava na nový školský rok.

Prevádzka MŠ na všetkých pracoviskách začína 04.09.2023.

                                                                   PaedDr. Kozmonová Beata v.r.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zápis detí do materskej školy k školskému roku 2023/2024

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (žiadosť nájdete v sekcii TLAČIVÁ) tu na web stránke – sa podávajú v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v čase od 1. mája do 31. mája 2023 spôsobom:

 • osobne 16.05. 2023 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. na každom pracovisku MŠ SNP

Pri zápise je povinný zákonný zástupca predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. ( pri osobnej návšteve )

 • k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa ( pri osobnej návšteve)

 • elektronicky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy

spádové MŠ pre nových predškolákov:

Spádové MŠ

Podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou 27.01.2023: (zverejnené 21.02.2023)

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou dňa 27.01.2023:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje pracovisko MŠ SNP 14 Modra.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

………………………………………………………………………………………………………..

Mamička, otecko…čo potrebujem do škôlky?

Milí rodičia, blíži sa čas, kedy Vaše dieťa pôjde po prvý krát do materskej školy. Určite premýšľate, čo všetko pripraviť, na čo nezabudnúť, koho sa spýtať ako to u nás chodí…

Aby sme Vám, a Vášmu dieťatku uľahčili prvé dni, pripomíname, aby ste nezabudli:

 • snažiť sa byť pred dieťaťom v pohode a o škôlke hovoriť iba v dobrom, ako o mieste kde ho čakajú nové hračky, noví kamaráti a kde mu bude super, kým Vy musíte byť v práci
 • prineste v prvý deň dieťaťu prezuvky – PODPÍSANÉ jeho menom. Vyhnite sa, prosíme, prezuvkám Croxom či iným šľapkám …máme v škôlke schody a dlhé chodby…nie sú pre dieťa bezpečné (nehovoriac  o zdravotnom hľadisku na jeho klenbu)
 • prineste dieťaťu vrecko, do ktorého dáte náhradné oblečenie (tričko, tepláčiky/leginky, ponožky, pančušky a spodné prádlo – aspoň 2ks). Toto vrecúško prineste a nechajte v skrinke dieťaťa aj vtedy, ak si myslíte, že sa Vaše dieťa určite nepociká a pod. … nikdy neviete, kto ho obleje pri umývaní rúk či v jedálni. Samozrejme, aj veci vo vrecúšku PODPÍŠTE.
 • každé dieťa v našej MŠ má svoju skrinku..označenú najskôr menom či obrázkom…neskôr tam bude mať svoju fotografiu
 • každé dieťa v našej MŠ má v umyvárke svoj vešiačik, kde má škôlkarsky uteráčik a pohárik. Keď sa dohodnete s triednymi pani učiteľkami, bude tam mať na šnúročke zavesený vlastný hrebeň – z domu a svoju zubnú kefku vloženú v poháriku. Aj miesto v umyvárke má dieťa označené svojou fotografiou
 • každé dieťa má v škôlke svoje ležadlo s vankúšikom a paplónikom vo veselých návliečkách. Na spinkanie si prinesie iba svoje PODPÍSANÉ pyžamo a plyšovú hračku- ak chce
 • prvý deň – si vo vstupných priestoroch na zoznamoch prečítate, do ktorej triedy bude Vaše dieťa chodiť a podľa symbolov si nájdete šatňu, triedu a svoje pani učiteľky /pána učiteľa. Radi Vám pri orientácii v MŠ pomôžeme
 • v triede Vás privíta pani učiteľka/pán učiteľ, ktorí Vám pomôžu so vstupom dieťaťa do triedy a v rýchlosti Vám dajú papiere, ktoré Vás prosíme čím skôr vyplniť a vrátiť späť. Nezabudnite sa s nimi dohodnúť, kedy si chcete prísť v daný deň pre svoje dieťa – vy si ho poznáte najlepšie a preto zodpovedne rozhodnite, či bude zo začiatku na 2-3 hodiny, či na doobedie, alebo zvládne hneď celý deň aj so spánkom
 • nezaťažujte sa zisťovaním informácií o platbách a podobne – všetko sa dozviete na prvom rodičovskom združení
 • všetci učitelia v pracoviskách našej materskej školy sú vysoko kvalifikovaní s mnohoročnou pedagogickou praxou…radi vám a Vášmu dieťaťu pomôžu s adaptáciou

Veľmi sa na Vás T E Š Í M E…. kolektív zamestnancov MŠ SNP, MŠ Partizánska a MŠ Vajanského

  …………………………………………………………………………………………………        Aktuálne tlačivá pre rodičov k 28.2.2022

Bezpríznakovosť 28.2.

VZOR vyhlasenie-o-bezinfekcnosti

……………………………………………………………………………………………………………………………..