Aktuality

POZOR ZMENA!!!!!

Z DÔVODU KARANTÉNY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI BUDE

MATERSKÁ ŠKOLA VAJANSKÉHO

POČAS JESENNÝCH ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN

DŇA 30.10. a 2.11.

ZATVORENÁ

(aktualizované 29.10.2020)

………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM RODIČOM A ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM:

materská škola bude počas školských jesenných prázdnin

(30.10., 2.11., 6.11., 9.11.)

OTVORENÁ

(aktualizované 28.10.2020)

……………………………………………………………………………………………………………………………

ČERVENÁ FÁZA MŠ SNP – aktualizácia k 17.10.2020

Na základe rozhodnutia RÚVZ zatvárame do 24.10.2020 triedu SLNIEČOK. Deti a zamestnanci danej triedy zostávajú v domácej karanténe, počas ktorej prosíme sledovať zdravotný stav detí a v prípade akejkoľvek zmeny kontaktovať pediatra dieťaťa a riadiť sa jeho pokynmi. V prípade, že dieťa zo slniečkovej triedy má súrodenca v inej triede MŠ, zostáva súrodenec v karanténe tiež. Zo stravy budú deti odhlásené automaticky, nemusíte telefonovať.
Všetky ostatné triedy MŠ pracujú v bežnom režime.
Verím, že sa v pondelok 26.10.2020 všetci opäť stretneme.
V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy – 0915 813 252.

………………………………………………………………………………………………………………….

ČERVENÁ FÁZA MŠ SNP – aktualizácia k 01.10.2020

Milí rodičia, vzhľadom na zmenenú situáciu  v materskej škole – nové pozitívne prípady v radoch zamestnancov – vám oznamujeme, že po dohode so zriaďovateľom materskej školy

PRERUŠUJEME PREVÁDZKU MŠ SNP 14, Modra v čase od 02.10.2020 (piatok) do 11.10.2020 (nedeľa).

Prevádzka materskej školy bude obnovená v pondelok 12.10.2020 v bežnom režime.

Prosíme Vás, aby ste sledovali zdravotný stav Vašich detí a v prípade akejkoľvek zmeny kontaktovali pediatra Vášho dieťaťa a riadili sa jeho pokynmi.

Ďakujeme za pochopenie vzniknutej situácie a za spoluprácu, prajeme pevné zdravie.

……………………………………………………………………………………………………………………

ORANŽOVÁ FÁZA  MŠ SNP – aktualizácia k 27.09.2020

Materská škola SNP zostáva v oranžovom COVID semafore, k dnešnému dňu (27.09.) má dvoch pozitívne testovaných zamestnancov,

V zmysle usmernení RUVZ je MŠ SNP  do 3.10. (sobota) v karanténe. Počas karantény bude PRERUŠENÁ PREVÁDZKA V TRIEDE LIENOK, ostatné triedy budú v prevádzke v štandardnom režime. Všetci zamestnanci sa v priebehu najbližších dní podrobia COVID testovaniu.

V prípade ďalších pozitívne testovaných osôb Vás budeme o ďalších krokoch informovať.

Prosíme Vás o zvýšené sledovanie zdravotného stavu Vašich detí, v prípade akejkoľvek zmeny kontaktujte detského lekára a riaďte sa jeho pokynmi. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

V prípade nejasností kontaktujte riaditeľku MŠ na čísle 0915 813 252.

                                                                                               Kozmonová Beata, v.r.

………………………………………………………………………………………………………………………..

ORANŽOVÁ FÁZA – MŠ SNP – aktualizácia k 25.09.2020

Milí rodičia, oznamujem Vám, že materská škola SNP je v ORANŽOVEJ FÁZE z dôvodu pozitívne testovaného zamestnanca školy.

Materská škola je  do 1.10. v karanténe, prevádzka školy nie je obmedzená. Postupujeme v súlade s pokynmi RUVZ , kontakty pozitívnej osoby idú na pretestovanie a podľa výsledkov budeme konať ďalšie kroky. Riaditeľstvo MŠ konzultuje postup s RUVZ.

OZNAMUJEME Vám, že pozitívne testovaná osoba NEBOLA v priamom kontakte s deťmi materskej školy.

Mgr. Beata Kozmonová, riaditeľka MŠ, v.r.

V Modre, 25.9.2020

……………………………………………………………………………………………………………

OTVORENIE MŠ k 02.09.2020 (aktualizované 28.08.2020)

Dňa 02.09.2020 sa začína školský rok a otvárajú sa materské školy za upravených prevádzkových podmienok vyplývajúcich z usmernenia Ministerstva školstva a upravených k 26.08.2020

 • otvárame všetky pracoviská materskej školy (MŠ SNP, MŠ EP Partizánska, MŠ EP Vajanského)
 • prevádzka na pracoviskách MŠ SNP a MŠ EP Vajanského bude od 6,30 hod. do 16,30 hod.,
 • prevádzka na pracovisku MŠ EP Partizánska bude od 6,00 hod. do 16,00 hod.,
 • v materských školách sa deti nebudú stretávať v „zberných“ triedach, ráno si deti odvedú rodičia priamo do svojej triedy a popoludní si ich prevezmú zo svojej triedy, alebo od svojich triednych učiteľov na školskom dvore,
 • vstup do budovy MŠ a pohyb osôb po budove bude obmedzený, v prípade dospelých osôb povolený iba s ochranným rúškom,
 •  deti v MŠ rúško nebudú mať, ale budú ho mať uložené v počte 2ks vo svojej skrinke,
 • pitný režim detí v MŠ (okrem stravovania) zabezpečia rodičia prinesením podpísanej alebo viditeľne a pre dieťa pochopiteľne označenej fľaše s nápojom (ideálne s čistou vodou), ktorú umiestnia do skrinky dieťaťa,
 • pri vstupe do budovy MŠ sa deťom bude merať teplota, pri zvýšenej teplote, alebo pri podozrení na ochorenie dieťaťa, sa dieťa do MS neprevezme,
 • v prvý deň nástupu vypisujú rodičia ČESTNÉ PREHLÁSENIE,
 • po každom prerušení dochádzky dieťaťa  v trvaní viac ako 3 dni predkladajú rodičia PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE,
 • stravovanie detí bude prebiehať v upravenom režime tak, aby sa deti pri stravovaní nestretávali a triedy sa vzájomne nepremiešavali,
 • podrobné usmernenie týkajúce sa prevádzky na oboch pracoviskách je zverejnené vo vstupných priestoroch materských škôl

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM – PREVÁDZKA POČAS LETNÝCH školských PRÁZDNIN – aktualizácia k 22.06.2020

Riaditeľka MŠ SNP Modra oznamuje, že prevádzka MŠ SNP 14, Modra a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93, Modra počas letných školských prázdnin 2020 bude:

V čase od 01.07.2020 – 31.07.2020 bude v prevádzke MŠ SNP 14, Modra pre deti z MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk.

V čase od 03.08.2020 do 21.08.2020 bude prevádzka MŠ prerušená pre všetky pracoviská MŠ SNP 14, Modra.

V čase od 24.08.2020 do 31.08.2020 bude sanitárny týždeň – príprava na nový školský rok.

Prevádzka MŠ na všetkých pracoviskách začína 02.09.2020.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

OTVORENIE MŠ k 15.06.2020 (aktualizované 12.06.2020)

Zriaďovateľ MŠ v meste Modra a riaditeľka MŠ sa dohodli na otvorení materských škôl k 01.06.2020 za podmienok vyplývajúcich z usmernenia Ministerstva školstva a upravených k 15.06.2020

 • na mesiac jún 2020 otvárame pracovisko MŠ SNP 14 a MŠ Vajanského 93, (deti z MŠ EP Partizánska budú navštevovať MŠ EP Vajanského),
 • prevádzka na oboch pracoviskách bude od 7,00 hod. do 16,00 hod.,
 • vstup do budovy MŠ a pohyb osôb po budove bude obmedzený, v prípade dospelých osôb povolený iba s ochranným rúškom,
 •  deti v MŠ rúško nebudú mať, ale budú ho mať uložené v počte 2ks vo svojej skrinke,
 • pitný režim detí v MŠ (okrem stravovania) zabezpečia rodičia prinesením podpísanej fľaše s nápojom, ktorú umiestnia do skrinky dieťaťa.
 • podrobné usmernenie týkajúce sa prevádzky na oboch pracoviskách je zverejnené vo vstupných priestoroch materských škôl

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OTVORENIE MŠ k 01.06.2020 (aktualizované 25.05.2020)

Zriaďovateľ MŠ v meste Modra a riaditeľka MŠ sa dohodli na otvorení materských škôl k 01.06.2020 za podmienok vyplývajúcich z usmernenia Ministerstva školstva:

 • otvárame pracovisko MŠ SNP 14 a MŠ Vajanského 93, (deti z MŠ EP Partizánska budú navštevovať MŠ SNP),
 • prevádzka na oboch pracoviskách bude od 7,00 hod. do 16,00 hod.,
 • deti budú rozdelené do tried s maximálnym počtom 15 detí v skupine,
 • stravovanie bude prebiehať v upravenom režime,
 • vstup do budovy MŠ a pohyb osôb po budove bude obmedzený, v prípade dospelých osôb povolený iba s ochranným rúškom,
 •  deti v MŠ rúško nebudú mať, ale budú ho mať uložené v počte 2ks vo svojej skrinke,
 • materská škola sa otvára prednostne pre deti rodičov v prvej línii (zdravotníci, vojaci, policajti, hasiči…), pre deti pedagógov, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre deti ktoré 01.09.2020 nastupujú do ZŠ.
 • materská škola sa neotvára pre deti rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke a pre deti nezamestnaných rodičov,
 • pitný režim detí v MŠ (okrem stravovania) zabezpečia rodičia prinesením podpísanej fľaše s nápojom, ktorú umiestnia do skrinky dieťaťa.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE k šk. roku 2020/2021: (aktualizované 15.04.2020)

Riaditeľka MŠ SNP 14 a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93 Modra oznamuje, že v stredu 13. mája 2020 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. budeme prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roku 2020/2021.

Rodičia majú možnosť podpísanú žiadosť podať i elektronicky v termíne od 13.05. do 20.05.2020 na adresu riaditelka.mssnp14@gmail.com. 

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami pri elektronickom podávaní žiadosti sa uskutoční osobne – do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia dochádzky do MŠ.

Pri osobnom podávaní vypísanej a oboma rodičmi podpísanej žiadosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, potvrdenie o trvalom pobyte rodičov a dieťaťa (občiansky preukaz zákonných zástupcov). Žiadosť nemusí obsahovať potvrdenie pediatra dieťaťa o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ , ako i informáciu o povinnom očkovaní dieťaťa.

DETI BUDÚ PRIJÍMANÉ NA ADAPTAČNÝ POBYT.

Podmienky prijímania detí k školskému roku 2020/2021 schválené pedagogickou radou dňa 31.01.2020:

Podmienky prijímania detí do MŠ: ( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku (ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky).
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 31.01.2020:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a k 31. augustu 2020 dovŕšia tretí rok veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje pracovisko materskej školy SNP 14 Modra.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

OZNAM – sprístupnenie materských škôl (aktualizované 14.04.2020)

Milí rodičia.
Vo štvrtok 16.04. otvoríme pre Vás MŠ v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. a v piatok 17.04. od 14,00 do 16,00 hod.

V šatniach budete mať sústredené všetky veci Vášho dieťaťa, prosíme Vás o ich prevzatie a o nezdržiavanie sa v priestoroch MŠ, ako i o vstup do MŠ iba s ochranným rúškom.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM – sprístupnenie materských škôl (aktualizované 07.04.2020)

Milí rodičia,
z dôvodu vládou vyhláseného núdzového stavu a zákazu zhromažďovania sa rušíme sprístupnenie škôlky, ktoré bolo naplánované na stredu 8.4. a štvrtok 9.4. do odvolania. Hneď ako sa bude dať, ponúkneme Vám nový termín. Ďakujeme za porozumenie a prajeme čo najviac pohodové prežitie Veľkej noci.

…………………………………………………………………………………………………..

PLATBY – aktualizácia k 1.4.2020

Milí rodičia. S platnosťou od apríla 2020 Vás prosíme, aby ste pozastavili platbu „réžia“ a platbu „školné“ do odvolania.
O akejkoľvek aktuálnej zmene ohľadne prevádzky materskej školy Vás budeme hneď informovať. Kozmonová.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM – platby (aktualizované 24.03.2020)

Milí rodičia, nakoľko sme ani dnes nedostali záväznú informáciu z vlády ohľadne termínu obnovenia prevádzky v materských školách a mnohí sa dopytujete ohľadne platieb za školné, réžiu a stravu, rada by som Vám dala jednotné usmernenie. V zmysle školského zákona za obdobie prerušenej prevádzky MŠ Vám bude alikvótna časť školného a réžie odpočítaná (na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy). Nakoľko ale nevieme, či to bude k prvému daktorého mesiaca, či v polovici mesiaca, prosíme Vás o úhradu školného a réžie v plnej sume v stanovenom termíne (do 15teho predchádzajúceho mesiaca). Hneď po obnovení prevádzky Vás budeme informovať o spôsobe refundácie daných platieb.
Ohľadne platieb za stravu Vás prosíme, aby ste ukončili trvalé príkazy a neposielali platby až do obnovenia prevádzky školy, kedy dostanete pokyny od vedúcej školskej jedálne.
Ďakujeme za spoluprácu.
V prípade akýchkoľvek nejasností ma, prosím, kontaktujte.
(0915 813 252) B. Kozmonová

…………………………………………………………………………………………………………………..

OPATRENIA PO ZASADNUTÍ KRÍZOVÉHO ŠTÁBU  – ZATVORENIE ŠKÔL

Mesto Modra po zasadnutí krízového štábu prijalo nasledovné preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu:
-PRIMÁTOR MESTA MODRY ROZHODOL O ZATVORENÍ ZŠ, ZUŠ A MATERSKÝCH ŠKÔL na území mesta Modry OD STREDY 11.3. AŽ DO ODVOLANIA Z PREVENTÍVNEHO HĽADISKA aj napriek vyjadreniu regionálneho hygienika, podľa ktorého na toto opatrenie zatiaľ z epidemiologického hľadiska nie je dôvod.
-nechávame na rozhodnutí rodičov, či v utorok 10.3.2020 dajú deti do ZŠ, ZUŠ a MŠ.

………………………………………………………………………………………………………………………

OZNAM – PREVÁDZKA POČAS LETNÝCH školských PRÁZDNIN

Riaditeľka MŠ SNP Modra oznamuje, že prevádzka MŠ SNP 14, Modra a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93, Modra počas letných školských prázdnin 2020 bude:

V čase od 01.07.2020 – 24.07.2020 bude v prevádzke MŠ SNP 14, Modra pre deti z MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk.

V čase od 27.07.2020 do 31.07.2020 bude prebiehať anglický tábor pre prihlásené deti v MŠ SNP 14, Modra

V čase od 03.08.2020 do 21.08.2020 bude prevádzka MŠ prerušená pre všetky pracoviská MŠ SNP 14, Modra.

V čase od 24.08.2020 do 31.08.2020 bude sanitárny týždeň – príprava na nový školský rok.

Prevádzka MŠ na všetkých pracoviskách začína 02.09.2020.

………………………………………………………………………………………………………………………………

OZNAM – ZMENA VÝŠKY ŠKOLNÉHO
V zmysle už platného VZN mesta Modra č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Modra č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modra sa MENÍ VÝŠKA PRÍSPEVKU („školné“) nasledovne:
z pôvodných 20,00.-€ na 30,00.-€ mesačne
z pôvodných 45,00.-€ na 60,00,- € mesačne
z pôvodných 75,00.-€ na 90,00.-€ mesačne.
Z tohto dôvodu žiadame rodičov/ zákonných zástupcov v termíne do 15.01.2020 jednorázovo uhradiť rozdiel medzi už zaplateným pôvodným príspevkom na mesiac január 2020 a novým príspevkom na mesiac január 2020. ( 10,00.-€, alebo 15,00.-€, alebo 15,00.-€- podľa pôvodne nastavenej výšky úhrady školného)
Zároveň Vás žiadame, aby ste si upravili vo svojich trvalých príkazoch výšku príspevku „školné“ tak, aby už platba na mesiac február 2020 prišla v upravenej výške (do 15.01.2020)

ĎAKUJEME

……………………………………………………………………………………………………………..

Mamička, otecko…čo potrebujem do škôlky?

Milí rodičia, blíži sa čas, kedy Vaše dieťa pôjde po prvý krát do materskej školy. Určite premýšľate, čo všetko pripraviť, na čo nezabudnúť, koho sa spýtať ako to u nás chodí…

Aby sme Vám, a Vášmu dieťatku uľahčili prvé dni, pripomíname, aby ste nezabudli:

 • snažiť sa byť pred dieťaťom v pohode a o škôlke hovoriť iba v dobrom, ako o mieste kde ho čakajú nové hračky, noví kamaráti a kde mu bude super, kým Vy musíte byť v práci
 • prineste v prvý deň dieťaťu prezuvky – PODPÍSANÉ jeho menom. Vyhnite sa, prosíme, prezuvkám Croxom či iným šľapkám …máme v škôlke schody a dlhé chodby…nie sú pre dieťa bezpečné (nehovoriac  o zdravotnom hľadisku na jeho klenbu)
 • prineste dieťaťu vrecko, do ktorého dáte náhradné oblečenie (tričko, tepláčiky/leginky, ponožky, pančušky a spodné prádlo – aspoň 2ks). Toto vrecúško prineste a nechajte v skrinke dieťaťa aj vtedy, ak si myslíte, že sa Vaše dieťa určite nepociká a pod. … nikdy neviete, kto ho obleje pri umývaní rúk či v jedálni. Samozrejme, aj veci vo vrecúšku PODPÍŠTE.
 • každé dieťa v našej MŠ má svoju skrinku..označenú najskôr menom či obrázkom…neskôr tam bude mať svoju fotografiu
 • každé dieťa v našej MŠ má v umyvárke svoj vešiačik, kde má škôlkarsky uteráčik a pohárik. Keď sa dohodnete s triednymi pani učiteľkami, bude tam mať na šnúročke zavesený vlastný hrebeň – z domu a svoju zubnú kefku vloženú v poháriku. Aj miesto v umyvárke má dieťa označené svojou fotografiou
 • každé dieťa má v škôlke svoje ležadlo s vankúšikom a paplónikom vo veselých návliečkách. Na spinkanie si prinesie iba svoje PODPÍSANÉ pyžamo a plyšovú hračku- ak chce
 • prvý deň – si vo vstupných priestoroch na zoznamoch prečítate, do ktorej triedy bude Vaše dieťa chodiť a podľa symbolov si nájdete šatňu, triedu a svoje pani učiteľky /pána učiteľa. Radi Vám pri orientácii v MŠ pomôžeme
 • v triede Vás privíta pani učiteľka/pán učiteľ, ktorí Vám pomôžu so vstupom dieťaťa do triedy a v rýchlosti Vám dajú papiere, ktoré Vás prosíme čím skôr vyplniť a vrátiť späť. Nezabudnite sa s nimi dohodnúť, kedy si chcete prísť v daný deň pre svoje dieťa – vy si ho poznáte najlepšie a preto zodpovedne rozhodnite, či bude zo začiatku na 2-3 hodiny, či na doobedie, alebo zvládne hneď celý deň aj so spánkom
 • nezaťažujte sa zisťovaním informácií o platbách a podobne – všetko sa dozviete na prvom rodičovskom združení
 • všetci učitelia v pracoviskách našej materskej školy sú vysoko kvalifikovaní s mnohoročnou pedagogickou praxou…radi vám a Vášmu dieťaťu pomôžu s adaptáciou

Veľmi sa na Vás T E Š Í M E…. kolektív zamestnancov MŠ SNP, MŠ Partizánska a MŠ Vajanského

………………………………………………………..