Aktuality

VÝZVA PRE RODIČOV predškolákov: stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021 

Letné prázdniny sa ešte ani poriadne nerozbehli a v súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to však nepodarí.

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov v ZŠ a MŠ, žiadame rodičov, aby  najneskôr do 30.7.2021 priniesli na MsÚ Modra Mgr. Galovičovej Michaele dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

 • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
 • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.
 • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Z potvrdení musí byť zrejmé:  Názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na Mestskom úrade v Modre a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

cestne_vyhlasenie

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Zápis detí do materskej školy k školskému roku 2021/2022

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (žiadosť nájdete v sekcii TLAČIVÁ) tu na web stránke – sa podávajú v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v čase od 1. mája do 31. mája spôsobom:

 • osobne 25.05. 2021 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. na každom pracovisku MŠ SNP

Pri zápise je povinný zákonný zástupca predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. ( pri osobnej návšteve )

 • k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa ( pri osobnej návšteve)

 • elektronicky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy

Podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ SNP 26.1.2021: (zverejnené 22.02.2021)

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ SNP  dňa 26.01.2021:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje pracovisko MŠ SNP 14 Modra.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

spádové MŠ pre nových predškolákov:

Spádové MŠ

…………………………………………………………………………………………………………..

OZNÁMENIE o prevádzke MŠ a jej elokovaných pracovísk počas letných školských prázdnin:

Riaditeľka MŠ SNP Modra oznamuje, že prevádzka MŠ SNP 14, Modra a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93, Modra počas letných školských prázdnin 2021 bude:

V čase od 01.07.2021– 30.07.2021 bude v prevádzke MŠ SNP 14, Modra pre deti z MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk.

V čase od 02.08.2021 do 20.08.2021 bude prevádzka MŠ prerušená pre všetky pracoviská MŠ SNP 14, Modra.

V čase od 23.08.2021 do 31.08.2021 bude sanitárny týždeň – príprava na nový školský rok.

Prevádzka MŠ na všetkých pracoviskách začína 02.09.2021.

…………………………………………………………………………………………………………………………

OZNAM O OBNOVENÍ PREVÁDZKY MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk (aktualizované 08.04.2021)

Milí rodičia. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sa od pondelka 12.4.2021 otvára materská škola pre všetky deti.
Veríme, že sa do pondelka nič nezmení a všetci sa uvidíme.
V prípade, že už viete o tom, že Vaše dieťa do MŠ v pondelok nenastúpi, dajte nám o tom vedieť do piatku obeda – kvôli objednávke stravy.
Vopred ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás.
Podmienkou účasti dieťaťa na vzdelávaní je preukázanie sa rodiča negatívnym testom.
………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM O OBNOVENÍ PREVÁDZKY MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk (aktualizované 19.03.2021)

Riaditeľka MŠ SNP oznamuje, že dňom 22.03.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ prednostne pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre všetkých predškolákov.

Prosím Vás, aby ste vyplnili a priniesli Čestné vyhlásenie (viď príloha). Predkladá ho zákonný zástupca vždy v pondelok, alebo po príchode dieťaťa do MŠ po jeho neprítomnosti dlhšej ako 5 dní.

Súčasťou tlačiva je i vyhlásenie rodičov, že obaja zákonní zástupcovia dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti nemajú možnosť vykonávať prácu z domu!!!

čestné vyhlásenie -rodič 03_2021

Čestné vyhlásenie pre rodičov predškolákov, ktorí dostali výnimku k 22.3.2021:

vyhlásenie rodič – predškoláci 03 _21

………………………………………………………………………………………………………………

OZNAM O OBNOVENÍ PREVÁDZKY MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk (aktualizované 03.03.2021)

Riaditeľka MŠ SNP oznamuje, že dňom 08.03.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ prednostne pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Prosím Vás, aby ste vyplnili a priniesli Čestné vyhlásenie (viď príloha). Predkladá ho zákonný zástupca vždy v pondelok, alebo po príchode dieťaťa do MŠ po jeho neprítomnosti dlhšej ako 5 dní.

Súčasťou tlačiva je i vyhlásenie rodičov, že obaja zákonní zástupcovia dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti nemajú možnosť vykonávať prácu z domu!!!

čestné vyhlásenie -rodič 03_2021

Stanovisko zriaďovateľa – od 8.3.2021

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.  

………………………………………………………………………………………………………………………

OZNAM O OBNOVENÍ PREVÁDZKY MŠ EP Vajanského (aktualizované 21.02.2021)

Z dôvodu zamestnanca v nariadenej karanténe sa po rozhodnutí zriaďovateľa v pondelok 22.02.2021 otvára MŠ EP Vajanského iba pre deti, ktoré v týždni od 15.02. – 19. 02. 2021 nenavštevovali materskú školu.

………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM O OBNOVENÍ PREVÁDZKY MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk pre všetky deti  (aktualizované 18.02.2021)

Riaditeľka MŠ SNP oznamuje, že dňom 22.02.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ pre všetky deti. Prosím Vás, aby ste vyplnili a priniesli Čestné vyhlásenie bezinfekčnosti (viď príloha). Predkladá ho zákonný zástupca vždy v pondelok, alebo o po príchode dieťaťa do MŠ po jeho neprítomnosti dlhšej ako 5 dní.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Sledujte a dodržiavajte informácie pre dotknuté osoby (viď. vstupné dvere do budovy MŠ). 
Prosím, aby ste dodržiavali organizáciu MŠ:

 • otvárame všetky pracoviská materskej školy (MŠ SNP, MŠ EP Partizánska, MŠ EP Vajanského)
 • prevádzka na pracoviskách MŠ SNP a MŠ EP Vajanského bude od 6,30 hod. do 16,30 hod.,
 • prevádzka na pracovisku MŠ EP Partizánska bude od 6,00 hod. do 16,00 hod.,
 • v materských školách sa deti nebudú stretávať v „zberných“ triedach, ráno si deti odvedú rodičia priamo do svojej triedy a popoludní si ich prevezmú zo svojej triedy, alebo od svojich triednych učiteľov na školskom dvore,
 • vstup do budovy MŠ a pohyb osôb po budove bude obmedzený, v prípade dospelých osôb povolený iba s ochranným rúškom,
 •  deti v MŠ rúško nebudú mať, ale budú ho mať uložené v počte 2ks vo svojej skrinke,
 • pitný režim detí v MŠ (okrem stravovania) zabezpečia rodičia prinesením podpísanej alebo viditeľne a pre dieťa pochopiteľne označenej fľaše s nápojom (ideálne s čistou vodou), ktorú umiestnia do skrinky dieťaťa,
 • pri vstupe do budovy MŠ sa deťom bude merať teplota, pri zvýšenej teplote, alebo pri podozrení na ochorenie dieťaťa, sa dieťa do MŠ neprevezme,
 • v prvý deň nástupu vypisujú rodičia ČESTNÉ PREHLÁSENIE,
 • po každom prerušení dochádzky dieťaťa  v trvaní viac ako 3 dni predkladajú rodičia PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE,
 • stravovanie detí bude prebiehať v upravenom režime tak, aby sa deti pri stravovaní nestretávali a triedy sa vzájomne nepremiešavali.

…………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA (aktualizácia 15.2.2021)

Riaditeľka MŠ SNP 14, Modra oznamuje, že:

udeľuje riaditeľské voľno pre deti Materskej školy SNP 14, Modra a jej elokovaných pracovísk v období od 16.02.2021 do 19.02.2021 (vrátane)

v súlade § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR z 28. Augusta 2020 číslo:2020/15801:1-A1800 bod 1 a 2:

 1. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.
 2. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa bodu 1, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

Ide o mimoriadne prerušenie školského vyučovania. MŠ bude naďalej otvorená v obmedzenom režime pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Dôvodom udelenia riaditeľského voľna je stanovisko RÚVZ BA, že otvorenie škôl v súčasnosti môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a z dôvodu vysokej miery 7-dňovej incidencie s vysokým podielom britskej mutácie nového koronavírusu. Z tohto dôvodu zriaďovateľ školy mesto Modra otvorenie neodporúča.

príloha:

Stanovisko zriaďovateľa 16.2.21

………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA (aktualizácia 9.2.2021)

Riaditeľka MŠ SNP 14, Modra oznamuje, že:

udeľuje riaditeľské voľno pre deti Materskej školy SNP 14, Modra a jej elokovaných pracovísk v období od 08.02.2021 do 15.02.2021 (vrátane)

v súlade § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR z 28. Augusta 2020 číslo:2020/15801:1-A1800 bod 1 a 2:

 1. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.
 2. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa bodu 1, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

Ide o mimoriadne prerušenie školského vyučovania. MŠ bude naďalej otvorená v obmedzenom režime pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Dôvodom udelenia riaditeľského voľna je stanovisko RÚVZ BA, že otvorenie škôl v súčasnosti môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a z dôvodu vysokej miery 7-dňovej incidencie s vysokým podielom britskej mutácie nového koronavírusu. Z tohto dôvodu zriaďovateľ školy mesto Modra otvorenie neodporúča.

príloha:

stanovisko RUVZ

Stanovisko zriaďovateľa

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

OZNAM O OTVORENÍ MŠ K 08.02.2021 (aktualizácia 06.02.2021)

Milí rodičia.

Oznamujeme Vám, že na základe stanoviska RUVZ Bratislava zo dňa 5.2.2021 a následného rozhodnutia zriaďovateľa pokračujú školy na území mesta Modra v rovnakom režime ako po minulé týždne (otvorené pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať home office). Pravdepodobne to takto bude celý budúci týždeň (odporúčanie RUVZ je na 2 týždne), ale v prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme hneď informovať.
Povinnosťou rodičov/zákonných zástupcov je vypísať pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že má zákonný zástupca negatívne výsledky RT-PCR alebo AG testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania.
Tlačivo Vám zverejníme na fb stránkach ako i na web stránke školy (aktuality), môžete si ho stiahnuť a vypísať už doma.
Mesto Modra posilnilo testovanie počas víkendu, využite možnosť testovať sa priamo v Modra.
Ďakujem za porozumenie a veríme, že sa toto všetko čoskoro skončí a budeme môcť začať „normálne“ fungovať.

Vyhlásenie k 8.2.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM O OTVORENÍ MŠ K 01/2021 (aktualizácia 13.01.2021)

Milí rodičia. Budúci týždeň bude prevádzka tried MŠ SNP v rovnakom režime ako tento týždeň – otvorená pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať home Office. Ak patríte do tejto skupiny rodičov a chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo MŠ a tento týždeň ju nenavštevovalo, dajte nám prosím vedieť v priebehu štvrtka 14.1.
Ďakujeme.
Deti, ktoré chodia do MŠ už tento týždeň netreba znovu nahlasovať.
V prípade nejasností prosím volajte (0915 813 252)

V zmysle usmernenia a po dohode so zriaďovateľom ODPORÚČAME, aby sa

zamestnanci a rodičia dali pred nástupom detí do MŠ PRETESTOVAŤ.

OZNAM O OTVORENÍ MŠ K 01/2021 (aktualizácia 07.01.2021)

Milí rodičia. V pondelok 11.01.2021 otvárame materskú školu SNP pre vopred prihlásené deti.
Deti budú sústredené do troch tried:
V triede včielok budú deti z triedy včielok a z triedy slniečok.
V triede motýlikov budú deti z triedy motýlikov, lienok a mravčekov.
V triede lienok budú deti z MŠ Vajanského a MŠ Partizánska.
Počas celého týždňa sa skupina detí v triede nebude meniť a deti z iných tried sa nebudú stretávať ani počas stravovania.
V zmysle usmernenia a po dohode so zriaďovateľom ODPORÚČAME, aby sa zamestnanci a rodičia dali pred nástupom detí do MŠ PRETESTOVAŤ.

OZNAM O OTVORENÍ MŠ K 01/2021 (aktualizácia 05.01.2021)

Milí rodičia. V zmysle nových usmernení z ministerstva školstva a po dohode so zriaďovateľom školy potrebujeme zistiť, koľkí z Vás budú od 11.1.2021 potrebovať dieťa umiestniť do MŠ , nakoľko sú zamestnancami kritickej infraštruktúry, alebo pracujú v profesii, ktorá neumožňuje prácu home office.

Prosíme Vás, aby ste nám všetci v priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa (utorok a streda) odpovedali prostredníctvom správ na facebooku, následne Vás po rokovaní so zriaďovateľom MŠ budeme informovať o otvorení/zatvorení MŠ a o dohodnutých podmienkach.

Veľmi pekne Vás prosíme, aby ste zvážili nutnosť nástupu Vášho dieťaťa do MŠ, prihlásili ho naozaj iba v prípade, že ste OBAJA RODIČIA vo vybranej skupine zamestnancov. Verím, že to spoločne zvládneme a 18.1. sa nám podarí obnoviť prevádzku MŠ pre všetky deti.

V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.
Ďakujem, Kozmonová 0915 813 252

…………………………………………………………………………………………………………………………..

OZNAM O ZMENE VÝŠKY ŠKOLNÉHO A RÉŽIE: (aktualizácia 8.12.2020)

Milí rodičia. Oznamujeme Vám, že dnes mestské zastupiteľstvo mesta Modra schválilo úpravu „školného“ od januára 2021. Úprava nastala v zmysle novelizácie školského zákona, ktorý zakazuje diferencovať výšku školného podľa trvalého bydliska dieťaťa a jeho zákonných zástupcov.
S platnosťou od 01/2021 majú všetky deti v materských školách na území mesta Modra jednotné školné vo výške 46,00.-€/mesiac.
Prosíme Vás, aby ste si upravili trvalý príkaz na výšku školného od januára 2021 na február 2021. (SK 81 0900 0000 0050 5718 5889)
Školné, ktoré platíte teraz v decembri 2020 na január 2021 Vám po zohľadnení Vašich preplatkov oznámime formou lístočkov ešte tento týždeň a PROSÍME o jeho úhradu do 15.12.2020.
Neposielajte prosím pôvodnú výšku školného, počkajte si na lístoček. ĎAKUJEME
 
Zároveň mestské zastupiteľstvo schválilo úpravu poplatku „réžia“ jednotne pre všetky deti vo výške 7,00.-€ / mesiac.
Prosíme, aby ste si všetci už teraz (platba v 12/2020 na 01/2021) zmenili tento trvalý príkaz. ĎAKUJEME. (SK93 0900 0000 0051 3939 5986) Informácia o réžii platí pre deti MŠ SNP a MŠ Partizánska. Deti MŠ Vajanského sa riadia pokynmi vedúcej ŠJ pri ZŠ Vajanského!!!
V prípade nejasností ma prosím kontaktujte, Kozmonová 0915 813 252.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
OZNÁMENIE o prevádzke MŠ a jej elokovaných pracovísk počas zimných školských prázdnin: (aktualizácia 08.12.2020)

V čase od 23.12.2020 (streda) – 07.01.2021 (štvrtok) vrátane bude prevádzka MŠ SNP14, Modra a jej elokovaných pracovísk prerušená z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov o prevádzku MŠ.

Dňa 08.01.2021 (piatok) bude otvorená jedna trieda na MŠ SNP 14, Modra pre vopred prihlásené deti.

Od pondelka 11.01.2021 budú v riadnej prevádzke všetky pracoviská MŠ.

…………………………………………………………………………………………………

POZOR ZMENA!!!!!

Z DÔVODU KARANTÉNY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI BUDE

MATERSKÁ ŠKOLA VAJANSKÉHO

POČAS JESENNÝCH ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN

DŇA 30.10. a 2.11.

ZATVORENÁ

(aktualizované 29.10.2020)

………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM RODIČOM A ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM:

materská škola bude počas školských jesenných prázdnin

(30.10., 2.11., 6.11., 9.11.)

OTVORENÁ

(aktualizované 28.10.2020)

……………………………………………………………………………………………………………………………

ČERVENÁ FÁZA MŠ SNP – aktualizácia k 17.10.2020

Na základe rozhodnutia RÚVZ zatvárame do 24.10.2020 triedu SLNIEČOK. Deti a zamestnanci danej triedy zostávajú v domácej karanténe, počas ktorej prosíme sledovať zdravotný stav detí a v prípade akejkoľvek zmeny kontaktovať pediatra dieťaťa a riadiť sa jeho pokynmi. V prípade, že dieťa zo slniečkovej triedy má súrodenca v inej triede MŠ, zostáva súrodenec v karanténe tiež. Zo stravy budú deti odhlásené automaticky, nemusíte telefonovať.
Všetky ostatné triedy MŠ pracujú v bežnom režime.
Verím, že sa v pondelok 26.10.2020 všetci opäť stretneme.
V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy – 0915 813 252.

………………………………………………………………………………………………………………….

ČERVENÁ FÁZA MŠ SNP – aktualizácia k 01.10.2020

Milí rodičia, vzhľadom na zmenenú situáciu  v materskej škole – nové pozitívne prípady v radoch zamestnancov – vám oznamujeme, že po dohode so zriaďovateľom materskej školy

PRERUŠUJEME PREVÁDZKU MŠ SNP 14, Modra v čase od 02.10.2020 (piatok) do 11.10.2020 (nedeľa).

Prevádzka materskej školy bude obnovená v pondelok 12.10.2020 v bežnom režime.

Prosíme Vás, aby ste sledovali zdravotný stav Vašich detí a v prípade akejkoľvek zmeny kontaktovali pediatra Vášho dieťaťa a riadili sa jeho pokynmi.

Ďakujeme za pochopenie vzniknutej situácie a za spoluprácu, prajeme pevné zdravie.

……………………………………………………………………………………………………………………

ORANŽOVÁ FÁZA  MŠ SNP – aktualizácia k 27.09.2020

Materská škola SNP zostáva v oranžovom COVID semafore, k dnešnému dňu (27.09.) má dvoch pozitívne testovaných zamestnancov,

V zmysle usmernení RUVZ je MŠ SNP  do 3.10. (sobota) v karanténe. Počas karantény bude PRERUŠENÁ PREVÁDZKA V TRIEDE LIENOK, ostatné triedy budú v prevádzke v štandardnom režime. Všetci zamestnanci sa v priebehu najbližších dní podrobia COVID testovaniu.

V prípade ďalších pozitívne testovaných osôb Vás budeme o ďalších krokoch informovať.

Prosíme Vás o zvýšené sledovanie zdravotného stavu Vašich detí, v prípade akejkoľvek zmeny kontaktujte detského lekára a riaďte sa jeho pokynmi. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

V prípade nejasností kontaktujte riaditeľku MŠ na čísle 0915 813 252.

                                                                                               Kozmonová Beata, v.r.

………………………………………………………………………………………………………………………..

ORANŽOVÁ FÁZA – MŠ SNP – aktualizácia k 25.09.2020

Milí rodičia, oznamujem Vám, že materská škola SNP je v ORANŽOVEJ FÁZE z dôvodu pozitívne testovaného zamestnanca školy.

Materská škola je  do 1.10. v karanténe, prevádzka školy nie je obmedzená. Postupujeme v súlade s pokynmi RUVZ , kontakty pozitívnej osoby idú na pretestovanie a podľa výsledkov budeme konať ďalšie kroky. Riaditeľstvo MŠ konzultuje postup s RUVZ.

OZNAMUJEME Vám, že pozitívne testovaná osoba NEBOLA v priamom kontakte s deťmi materskej školy.

Mgr. Beata Kozmonová, riaditeľka MŠ, v.r.

V Modre, 25.9.2020

……………………………………………………………………………………………………………

OTVORENIE MŠ k 02.09.2020 (aktualizované 28.08.2020)

Dňa 02.09.2020 sa začína školský rok a otvárajú sa materské školy za upravených prevádzkových podmienok vyplývajúcich z usmernenia Ministerstva školstva a upravených k 26.08.2020

 • otvárame všetky pracoviská materskej školy (MŠ SNP, MŠ EP Partizánska, MŠ EP Vajanského)
 • prevádzka na pracoviskách MŠ SNP a MŠ EP Vajanského bude od 6,30 hod. do 16,30 hod.,
 • prevádzka na pracovisku MŠ EP Partizánska bude od 6,00 hod. do 16,00 hod.,
 • v materských školách sa deti nebudú stretávať v „zberných“ triedach, ráno si deti odvedú rodičia priamo do svojej triedy a popoludní si ich prevezmú zo svojej triedy, alebo od svojich triednych učiteľov na školskom dvore,
 • vstup do budovy MŠ a pohyb osôb po budove bude obmedzený, v prípade dospelých osôb povolený iba s ochranným rúškom,
 •  deti v MŠ rúško nebudú mať, ale budú ho mať uložené v počte 2ks vo svojej skrinke,
 • pitný režim detí v MŠ (okrem stravovania) zabezpečia rodičia prinesením podpísanej alebo viditeľne a pre dieťa pochopiteľne označenej fľaše s nápojom (ideálne s čistou vodou), ktorú umiestnia do skrinky dieťaťa,
 • pri vstupe do budovy MŠ sa deťom bude merať teplota, pri zvýšenej teplote, alebo pri podozrení na ochorenie dieťaťa, sa dieťa do MS neprevezme,
 • v prvý deň nástupu vypisujú rodičia ČESTNÉ PREHLÁSENIE,
 • po každom prerušení dochádzky dieťaťa  v trvaní viac ako 3 dni predkladajú rodičia PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE,
 • stravovanie detí bude prebiehať v upravenom režime tak, aby sa deti pri stravovaní nestretávali a triedy sa vzájomne nepremiešavali,
 • podrobné usmernenie týkajúce sa prevádzky na oboch pracoviskách je zverejnené vo vstupných priestoroch materských škôl

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM – PREVÁDZKA POČAS LETNÝCH školských PRÁZDNIN – aktualizácia k 22.06.2020

Riaditeľka MŠ SNP Modra oznamuje, že prevádzka MŠ SNP 14, Modra a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93, Modra počas letných školských prázdnin 2020 bude:

V čase od 01.07.2020 – 31.07.2020 bude v prevádzke MŠ SNP 14, Modra pre deti z MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk.

V čase od 03.08.2020 do 21.08.2020 bude prevádzka MŠ prerušená pre všetky pracoviská MŠ SNP 14, Modra.

V čase od 24.08.2020 do 31.08.2020 bude sanitárny týždeň – príprava na nový školský rok.

Prevádzka MŠ na všetkých pracoviskách začína 02.09.2020.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

OTVORENIE MŠ k 15.06.2020 (aktualizované 12.06.2020)

Zriaďovateľ MŠ v meste Modra a riaditeľka MŠ sa dohodli na otvorení materských škôl k 01.06.2020 za podmienok vyplývajúcich z usmernenia Ministerstva školstva a upravených k 15.06.2020

 • na mesiac jún 2020 otvárame pracovisko MŠ SNP 14 a MŠ Vajanského 93, (deti z MŠ EP Partizánska budú navštevovať MŠ EP Vajanského),
 • prevádzka na oboch pracoviskách bude od 7,00 hod. do 16,00 hod.,
 • vstup do budovy MŠ a pohyb osôb po budove bude obmedzený, v prípade dospelých osôb povolený iba s ochranným rúškom,
 •  deti v MŠ rúško nebudú mať, ale budú ho mať uložené v počte 2ks vo svojej skrinke,
 • pitný režim detí v MŠ (okrem stravovania) zabezpečia rodičia prinesením podpísanej fľaše s nápojom, ktorú umiestnia do skrinky dieťaťa.
 • podrobné usmernenie týkajúce sa prevádzky na oboch pracoviskách je zverejnené vo vstupných priestoroch materských škôl

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OTVORENIE MŠ k 01.06.2020 (aktualizované 25.05.2020)

Zriaďovateľ MŠ v meste Modra a riaditeľka MŠ sa dohodli na otvorení materských škôl k 01.06.2020 za podmienok vyplývajúcich z usmernenia Ministerstva školstva:

 • otvárame pracovisko MŠ SNP 14 a MŠ Vajanského 93, (deti z MŠ EP Partizánska budú navštevovať MŠ SNP),
 • prevádzka na oboch pracoviskách bude od 7,00 hod. do 16,00 hod.,
 • deti budú rozdelené do tried s maximálnym počtom 15 detí v skupine,
 • stravovanie bude prebiehať v upravenom režime,
 • vstup do budovy MŠ a pohyb osôb po budove bude obmedzený, v prípade dospelých osôb povolený iba s ochranným rúškom,
 •  deti v MŠ rúško nebudú mať, ale budú ho mať uložené v počte 2ks vo svojej skrinke,
 • materská škola sa otvára prednostne pre deti rodičov v prvej línii (zdravotníci, vojaci, policajti, hasiči…), pre deti pedagógov, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre deti ktoré 01.09.2020 nastupujú do ZŠ.
 • materská škola sa neotvára pre deti rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke a pre deti nezamestnaných rodičov,
 • pitný režim detí v MŠ (okrem stravovania) zabezpečia rodičia prinesením podpísanej fľaše s nápojom, ktorú umiestnia do skrinky dieťaťa.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE k šk. roku 2020/2021: (aktualizované 15.04.2020)

Riaditeľka MŠ SNP 14 a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93 Modra oznamuje, že v stredu 13. mája 2020 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. budeme prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roku 2020/2021.

Rodičia majú možnosť podpísanú žiadosť podať i elektronicky v termíne od 13.05. do 20.05.2020 na adresu riaditelka.mssnp14@gmail.com. 

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami pri elektronickom podávaní žiadosti sa uskutoční osobne – do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia dochádzky do MŠ.

Pri osobnom podávaní vypísanej a oboma rodičmi podpísanej žiadosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, potvrdenie o trvalom pobyte rodičov a dieťaťa (občiansky preukaz zákonných zástupcov). Žiadosť nemusí obsahovať potvrdenie pediatra dieťaťa o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ , ako i informáciu o povinnom očkovaní dieťaťa.

DETI BUDÚ PRIJÍMANÉ NA ADAPTAČNÝ POBYT.

Podmienky prijímania detí k školskému roku 2020/2021 schválené pedagogickou radou dňa 31.01.2020 a zverejnené 02.03.2020:

Podmienky prijímania detí do MŠ: ( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku (ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky).
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 31.01.2020  a zverejnené 02.03.2020:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a k 31. augustu 2020 dovŕšia tretí rok veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje pracovisko materskej školy SNP 14 Modra.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Modre majú trvalé bydlisko.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

OZNAM – sprístupnenie materských škôl (aktualizované 14.04.2020)

Milí rodičia.
Vo štvrtok 16.04. otvoríme pre Vás MŠ v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. a v piatok 17.04. od 14,00 do 16,00 hod.

V šatniach budete mať sústredené všetky veci Vášho dieťaťa, prosíme Vás o ich prevzatie a o nezdržiavanie sa v priestoroch MŠ, ako i o vstup do MŠ iba s ochranným rúškom.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM – sprístupnenie materských škôl (aktualizované 07.04.2020)

Milí rodičia,
z dôvodu vládou vyhláseného núdzového stavu a zákazu zhromažďovania sa rušíme sprístupnenie škôlky, ktoré bolo naplánované na stredu 8.4. a štvrtok 9.4. do odvolania. Hneď ako sa bude dať, ponúkneme Vám nový termín. Ďakujeme za porozumenie a prajeme čo najviac pohodové prežitie Veľkej noci.

…………………………………………………………………………………………………..

PLATBY – aktualizácia k 1.4.2020

Milí rodičia. S platnosťou od apríla 2020 Vás prosíme, aby ste pozastavili platbu „réžia“ a platbu „školné“ do odvolania.
O akejkoľvek aktuálnej zmene ohľadne prevádzky materskej školy Vás budeme hneď informovať. Kozmonová.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OZNAM – platby (aktualizované 24.03.2020)

Milí rodičia, nakoľko sme ani dnes nedostali záväznú informáciu z vlády ohľadne termínu obnovenia prevádzky v materských školách a mnohí sa dopytujete ohľadne platieb za školné, réžiu a stravu, rada by som Vám dala jednotné usmernenie. V zmysle školského zákona za obdobie prerušenej prevádzky MŠ Vám bude alikvótna časť školného a réžie odpočítaná (na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy). Nakoľko ale nevieme, či to bude k prvému daktorého mesiaca, či v polovici mesiaca, prosíme Vás o úhradu školného a réžie v plnej sume v stanovenom termíne (do 15teho predchádzajúceho mesiaca). Hneď po obnovení prevádzky Vás budeme informovať o spôsobe refundácie daných platieb.
Ohľadne platieb za stravu Vás prosíme, aby ste ukončili trvalé príkazy a neposielali platby až do obnovenia prevádzky školy, kedy dostanete pokyny od vedúcej školskej jedálne.
Ďakujeme za spoluprácu.
V prípade akýchkoľvek nejasností ma, prosím, kontaktujte.
(0915 813 252) B. Kozmonová

…………………………………………………………………………………………………………………..

OPATRENIA PO ZASADNUTÍ KRÍZOVÉHO ŠTÁBU  – ZATVORENIE ŠKÔL

Mesto Modra po zasadnutí krízového štábu prijalo nasledovné preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu:
-PRIMÁTOR MESTA MODRY ROZHODOL O ZATVORENÍ ZŠ, ZUŠ A MATERSKÝCH ŠKÔL na území mesta Modry OD STREDY 11.3. AŽ DO ODVOLANIA Z PREVENTÍVNEHO HĽADISKA aj napriek vyjadreniu regionálneho hygienika, podľa ktorého na toto opatrenie zatiaľ z epidemiologického hľadiska nie je dôvod.
-nechávame na rozhodnutí rodičov, či v utorok 10.3.2020 dajú deti do ZŠ, ZUŠ a MŠ.

………………………………………………………………………………………………………………………

OZNAM – PREVÁDZKA POČAS LETNÝCH školských PRÁZDNIN

Riaditeľka MŠ SNP Modra oznamuje, že prevádzka MŠ SNP 14, Modra a jej elokovaných pracovísk na Partizánskej 88 a Vajanského 93, Modra počas letných školských prázdnin 2020 bude:

V čase od 01.07.2020 – 24.07.2020 bude v prevádzke MŠ SNP 14, Modra pre deti z MŠ SNP a jej elokovaných pracovísk.

V čase od 27.07.2020 do 31.07.2020 bude prebiehať anglický tábor pre prihlásené deti v MŠ SNP 14, Modra

V čase od 03.08.2020 do 21.08.2020 bude prevádzka MŠ prerušená pre všetky pracoviská MŠ SNP 14, Modra.

V čase od 24.08.2020 do 31.08.2020 bude sanitárny týždeň – príprava na nový školský rok.

Prevádzka MŠ na všetkých pracoviskách začína 02.09.2020.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Mamička, otecko…čo potrebujem do škôlky?

Milí rodičia, blíži sa čas, kedy Vaše dieťa pôjde po prvý krát do materskej školy. Určite premýšľate, čo všetko pripraviť, na čo nezabudnúť, koho sa spýtať ako to u nás chodí…

Aby sme Vám, a Vášmu dieťatku uľahčili prvé dni, pripomíname, aby ste nezabudli:

 • snažiť sa byť pred dieťaťom v pohode a o škôlke hovoriť iba v dobrom, ako o mieste kde ho čakajú nové hračky, noví kamaráti a kde mu bude super, kým Vy musíte byť v práci
 • prineste v prvý deň dieťaťu prezuvky – PODPÍSANÉ jeho menom. Vyhnite sa, prosíme, prezuvkám Croxom či iným šľapkám …máme v škôlke schody a dlhé chodby…nie sú pre dieťa bezpečné (nehovoriac  o zdravotnom hľadisku na jeho klenbu)
 • prineste dieťaťu vrecko, do ktorého dáte náhradné oblečenie (tričko, tepláčiky/leginky, ponožky, pančušky a spodné prádlo – aspoň 2ks). Toto vrecúško prineste a nechajte v skrinke dieťaťa aj vtedy, ak si myslíte, že sa Vaše dieťa určite nepociká a pod. … nikdy neviete, kto ho obleje pri umývaní rúk či v jedálni. Samozrejme, aj veci vo vrecúšku PODPÍŠTE.
 • každé dieťa v našej MŠ má svoju skrinku..označenú najskôr menom či obrázkom…neskôr tam bude mať svoju fotografiu
 • každé dieťa v našej MŠ má v umyvárke svoj vešiačik, kde má škôlkarsky uteráčik a pohárik. Keď sa dohodnete s triednymi pani učiteľkami, bude tam mať na šnúročke zavesený vlastný hrebeň – z domu a svoju zubnú kefku vloženú v poháriku. Aj miesto v umyvárke má dieťa označené svojou fotografiou
 • každé dieťa má v škôlke svoje ležadlo s vankúšikom a paplónikom vo veselých návliečkách. Na spinkanie si prinesie iba svoje PODPÍSANÉ pyžamo a plyšovú hračku- ak chce
 • prvý deň – si vo vstupných priestoroch na zoznamoch prečítate, do ktorej triedy bude Vaše dieťa chodiť a podľa symbolov si nájdete šatňu, triedu a svoje pani učiteľky /pána učiteľa. Radi Vám pri orientácii v MŠ pomôžeme
 • v triede Vás privíta pani učiteľka/pán učiteľ, ktorí Vám pomôžu so vstupom dieťaťa do triedy a v rýchlosti Vám dajú papiere, ktoré Vás prosíme čím skôr vyplniť a vrátiť späť. Nezabudnite sa s nimi dohodnúť, kedy si chcete prísť v daný deň pre svoje dieťa – vy si ho poznáte najlepšie a preto zodpovedne rozhodnite, či bude zo začiatku na 2-3 hodiny, či na doobedie, alebo zvládne hneď celý deň aj so spánkom
 • nezaťažujte sa zisťovaním informácií o platbách a podobne – všetko sa dozviete na prvom rodičovskom združení
 • všetci učitelia v pracoviskách našej materskej školy sú vysoko kvalifikovaní s mnohoročnou pedagogickou praxou…radi vám a Vášmu dieťaťu pomôžu s adaptáciou

Veľmi sa na Vás T E Š Í M E…. kolektív zamestnancov MŠ SNP, MŠ Partizánska a MŠ Vajanského

………………………………………………………..