Úvod

Vítame Vás!

Materská škola SNP v Modre je 8 – triedna škola a nachádza sa od 08.02.2016 v troch samostatných pracoviskách.

Pre deti predškolského veku zabezpečuje celodennú starostlivosť. Dieťa v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Absolvent materskej školy obdrží na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

partizanska6   snp4a   vaj-5

V našej materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí a odborní zamestnanci – učitelia, pedagogickí asistenti a sociálny pedagóg, ktorí pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou  prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného a podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

    sken0557